Privacy verklaring

Privacyverklaring Switch Your Body, Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie

Algemeen
Om goede zorg te kunnen verlenen, legt SYB gegevens van u vast. SYB doet dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat SYB uw gegevens alleen gebruikt voor het verlenen van zorg en de bijbehorende administratie en dat SYB uw gegevens goed beveiligt tegen inbreuk door derden. SYB bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van de zorg en zolang de wet SYB verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zal SYB uw gegevens verwijderen.

SYB wisselt soms gegevens uit met andere zorgverleners, zoals artsen en therapeuten, apotheken, ziekenhuizen,  etc.. Dit doet SYB via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. SYB raadpleegt uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is. Wanneer u ook e-mailinformatie ontvangt, gebruikt SYB uw gegevens ook op een andere manier dan strikt voor de zorg noodzakelijk is. Dit staat vermeldt onder punt 4.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, kan SYB telefoongesprekken opnemen. Deze gesprekken worden na 13 maanden verwijderd.

SYB vraagt om uw toestemming, voordat SYB uw medicatiegegevens beschikbaar stelt aan ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken. SYB kan ICT-leveranciers inschakelen voor het onderhoud en beheer van de informatievoorziening. SYB zal deze leveranciers zorgvuldig selecteren en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Wanneer het – ondanks deze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan meldt SYB dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door SYB te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover schriftelijk contact met SYB opnemen.

Klachten
Als u klachten heeft over de wijze waarop SYB uw gegevens behandelt, neemt u dan contact met ons op. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u de klacht bij de klachten- en geschillenregeling van de KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen) neerleggen vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die kwaliteit en klachtrecht regelt en zorgaanbieders verplicht om goede zorg te bieden. Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan kunt  een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  • E-mail informatie
  • Wanneer u geen betalende cliënt bent van SYB, maar wel de nieuwsbrief ontvangt, zijn er ook gegevens van u verwerkt.  Dit zijn uw voor- en achternaam,  e-mailadres en IP-adres. SYB waardeert uw waardevolle inschrijving op de mailinglijst en stelt het op prijs dat u de e-mails wilt ontvangen. SYB gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zal u niet overstelpen met berichten. De e-mails worden niet vaker dan 1 x per 2 weken verstuurd (tenzij er belangrijk nieuws is, wat niet kan wachten). U kunt zich natuurlijk altijd weer afmelden, wanneer u geen informatie meer van SYB ons wilt ontvangen.
  • Mw. Drs. M.J. Bakker, apotheker en orthomoleculair therapeut
  • Switch Your Body – Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie
  • Pijlkruidstraat 9
  • 2165 XV Lisserbroek

>